Дружеството с ограничена отговорност ( ООД ) – (LTD) е корпоративна форма. Като институция е създадена в Гърция през 1955 г., а в Западна Европа от края на миналия век, и тя покри социалната и икономическата потребност на бизнесмените. Тази нужда беше те самите да управляват собствената си компания, но да са отговорни само до степента на вложената сума. В миналото бизнесмените използваха формата на анонимна компания, за да прикрият някакъв семеен бизнес.
В дружеството с ограничена отговорност участват поименно определени лица. Всеки от тях отговаря само до размера на корпоративния си дял, който не може да бъде представен чрез акции и не може да бъде прехвърлен, ако всички партньори не са съгласни. Следователно дружеството с ограничена отговорност съчетава предимствата на едноличните корпорации и анонимните дружества, като няма затруднения при създаването и прекратяването му, нито се изискват по-големи капитали от тези на анонимните.

Дружеството с ограничена отговорност се управлява от общото събрание на съдружниците. Ръководството на компанията по принцип принадлежи на всички съдружници, но винаги е възможно да се назначат мениджъри или мениджър независимо дали е съдружник или не.

Единолично ООД . Съществува възможност (съгласно член 43А от Закон 3190/1955 [1]) да се създаде ЕПЕ / Фирма с ограничена отговорност/, която да включва само едно лице (физическо или юридическо). Във всеки случай, създаването или преобразуването в Еднолично ООД (Ltd.) се счита за невалидно, ако единственото лице, което участва в него, е едновременно и единственото лице в друго, също Еднолично ООД (Ltd.) или единственото лице е някакво друго Еднолично ООД (Ltd.).

Частна Капиталова Компания [1 ] ЧКК) – (IKE) е един вид корпоративна форма. Това е една сравнително нова и иновативна форма. Въвеждането и бе обявено на 11 април 2012 г. в Правителствен вестник A 86 съгласно Закон 4072/2012.
На 29 май 2013 г. в Правителствен вестник A 120 със закон 4155/2013 бе обявено изменение на Закон 4072/2012. Сега капитала на ЧКК (I.K.E.) може да бъде нулево (вместо $ 1 както бе в периода 2012 – 2013). По този начин една ЧКК (I.K.E.) може да остане без никакъв капитал, напр. след непредвидено намаляване на капитала, без това автоматично да се отрази отрицателно върху компанията (напр. когато все още има допълнителни капиталови вноски).
Учредяване на ЧКК . Частната капиталова компания/ЧКК/ се създава чрез Ведомство за учредяването и се образува от едно или повече физически или юридически лица. Създаването на ЧКК (IKE) може да се направи чрез частен документ (договор) или чрез нотариален документ, само ако се изисква специална разпоредба на закона, напр. налог върху собствеността. Учредяването се прави чрез компетентния отдел на Общо Търговски Регистър (Γ.Ε.ΜΗ). Разходите за създаване са минимални, тъй като не се плащат възнаграждения и такси за публикуване в Държавен вестник. А. Е. и Е.П.Е. ООД (ΙΚΕ) се задължава като Частната корпоративна компания, да придобие корпоративен уебсайт в рамките на един месец.

Седалище. Седалището на Частната корпоративна компания се намира в общината, упомената в устава и. Действителният и централен офис може да бъде в друга държава-членка, което означава, че регистрираният офис не винаги съвпада с действителното седалище на ЧКК.
Продължителност . Ако не е посочено в устава, срокът е 12 години от нейното създаване или в противен случай тя ще бъде за определен срок от време, както е определено в устава и.
Данък ЧКК. За Частните корпоративни компании данъкът се изчислява в размер на 26% от общия облагаем доход. В печалбите, разпределени от ЧКК за съдружниците се извършва удръжка 10% данък (данък върху дивидента). Удържаният данък се отдава на съответното Δ.Υ.Ο./Обществена финансова служба/, еднократно със заявление, което трябва да бъде представено в рамките на следващия един месец.

Акционерно дружество (А.Д.) – (А.Е.) е компания, чийто капитал е разделен на акции. Правната му рамка е формулирана от кодифициран закон 2190/1920 „ За акционерните фирми“ [1], който съставлява една част от „Закон на А.Д. (А.Е.)“. Според Търговското право А.Д. винаги е търговска компания, дори когато не се занимава с търговия. За неговото формиране, прагът за акционерен капитал от 25 000 евро, трябва да бъде концентриран в съответствие с член 15 от Закон 4548/2019, в Правителствен вестник A ‘104/2018 [2]. Преди този закон и в съответствие със Закона за законодателното съдържание от 12/12/2012 г., Държавен вестник 240 А, имаше праг от 24 000 евро, а преди това сумата беше определена на 60 000 евро съгласно закон 2190/1920. [неясно]
Акционерното дружество може да бъде създадено от едно или повече лица, или да стане еднолично от концентрацията на акции в едно физическо лице (член 1, параграф 3). Съгласно Закон 3694/2007 [3] е възможно да се създаде акционерно дружество от едно лице, което ще бъде единствен акционер или ще притежава по- голямата част от акционерния капитал. Едноличнато дружество намалява бизнес риска.
Акционерното дружество трябва да поддържа определени формалности за публичност, които защитават добросъвестните трети страни и бизнесмени. В тях е включено публикуването на годишните резултати по определен начин (т.е. Счетоводни сметки, приходи и загуби в съответствие с Гръцкия общ счетоводен план) в Правителствения вестник и в някой политически вестник. В Α.Δ. собствеността на капиталовложението се разделя на равни части – акции, които са анонимни или регистрирани и са свободно прехвърляеми, освен ако уставът поставя приобретателя при определени ограничения („резервирани акции“). Всеки акционер носи отговорност до размера на вноската си.

Учредяване на А.Д. Създаването на Акционерно дружество изисква одобрение от Администрацията (Министерство на развитието или компетентна префектура), но само ако капиталът надвишава 3 милиона евро и регистрация на одобрението и устава в Регистъра на Α.Δ. Резюме на съответния устав се публикува в правителствения вестник (брой на А.Д. & Ltd.).

Органи на А.Д. Върховният орган на А.Д. е Общото събрание (ОС), на което се вземат всички основни решения. Общото събрание е съставено от акционерите на дружеството. Срещите биват: извънредни и редовни. Обикновеното общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Всяка акция е един глас и всеки има право да гласува или и да гласува. Общите събрания гласуват състава на следващия Управителен Съвет, определят неговите задължения, решават се важни въпроси като определяне на дългосрочната политика на компанията, представяне на резултатите, постигнати от компанията през предходната фискална година и одобряване на нейния баланс. И накрая, всяка промяна в устава на дружеството трябва да бъде взета от Общото събрание.
Управителният Съвет (УС) е съставен от избраните на Общото събрание членове и има задачата да контролира дружеството и да разработва неговата политика и стратегия. Така Съветът на директорите заседава по много важни въпроси и следи за представянето на компанията на пазара . Управителния Съвет избира своя председател, който е отговорен за координацията на работата му, а също и „управляващия директор“, който управлява и представлява дружеството. Президентът и изпълнителният директор често могат да бъдат едно и също лице и могат да бъдат назначени повече от един изпълнителен директор.
Правни въпроси . Други правни въпроси са свързани с условията на публичност на Общото събрание, като например публикуването във вестник на поканата на акционерите за участие в Общото събрание, двадесет дни преди това. Разпоредби за увеличен или обикновен кворум на Общото събрание, изменения в устава и др.
Забранено е едно Акционерноно дружество (с някои изключения) да придобива акциите си. Въпреки това то може да закупи малък процент от тях, за да ги предостави на разположение на своя персонал. Анонимните дружества подлежат на одит на неговите резултати и баланс, както за да се определи дали има или не укриване на данъци, така и за правилното водене на счетоводните книги от експерт-счетоводителите и счетоводителите, които извършват одит на дейността от страна на акционерите и удостоверяват резултатите (когато те са известни).
Разпореждане с акциите . Минималният дялов капитал възлиза на 24 000 евро и се внася изцяло при създаването на компанията. Номиналната стойност на всяка акция не може да бъде по-малка от тридесет цента (0,30) евро, нито повече от сто (100) евро. [4]
Едно А.Д. може да бъде котирано на Фондовата борса за търговия с акции. Въпреки това, предлагането им на големите финансови борси изисква да се спазват строги критерии и да се увеличи формалната публичност. Всеки свободно може да получи акции и да ги прехвърли по всяко време. Акция, която е регистрирана на Фондовата борса, в цената и, в допълнение към дяла от акционерния капитал, се съдържа и информация. Тези информации (за пазара и бизнеса), заедно с предлагането и търсенето на акции често причинява колебания на цените, без да се намалява или увеличава съществено акционерния капитал.


Източник: Википедия

Leave a comment

Свържете се с нас

Избери файлКачи файл

Бъдете в течение

Регистрирайте се, за да бъдете
информирани за всичко ново

7Polyglot Translations  © 2020. All rights reserved.
Designed by ArtAbout .