Събирателното дружество (СД) е юридическо лице, което се състои от две или повече физически или юридически лица, които имат за цел да работят съвместно под фирменото наименование. Корпорация е основана от поне двама партньори, които внасят толкова капитал, колкото са им необходими или толкова, колкото имат, без да са обвързани с конкретна сума от закона. Подробностите за тяхното сътрудничество са изложени в нотариалния документ, който се нарича устав. Уставът, с чието публикуване официално се учредява СД, уточнява условията за сътрудничество, тоест какъв капитал са допринесли партньорите, как ще се разпределят печалбите, какъв ще бъде предмета на дейността на СД, наименованието му, централеният му офис, продължителност на сътрудничеството и т.н.

Съществеана особеност на СД, която я отличава от някои други еднолични компании, е отговорността на партньорите, която е еднаква за всички. Всеки е отговорен с личната си собственост и за всички задължения на компанията, независимо от размера на участието си в основния капитал. Всички партньори участват на равни начала в управлението и степента на доверие, поради начина, по който се разпределя отговорността е на високо ниво.

Основни характеристики:

Партньорите в Събирателното дружество отговарят с цялата си лична собственост за всички задължения на корпорацията със солидарна отговорност. Със закриването на компанията отговорността им не спира. Събирателното дружество не се нуждае от нотариален документ за основаването си, напротив, достатъчен е само частен договор.

Процедура за учредяване:

Уставът представлява документа за учредяване на дружеството, но той също така определя всички ключови въпроси, свързани с отношенията на акционерите, управлението на дружеството, въпроси, свързани с неговия живот и прекратяването му. Уставът се подписва от всички съдружници и не е необходимо да се изготвя или подписва от нотариус.

Търговската палата, след като провери името и търговската марка, разглежда статута за контрол върху правото на използване на Наименованието и търговската марка.

Теритотиално данъчно управление на седалището:

Уставът на Събирателното дружество, след подписването му и преди да бъде публикуван в Околийския съд, е представен на Търговската палата на седалището си, където се вписва в регистрите за наименованията – името на дружеството, и в компетентното Данъчено управление за плащането на законния данък.

По-специално, това дружество подлежи на пропорционален данък, изчислен на 1% от корпоративната стойност на дела на корпорацията и изплатен в рамките на 15 дни от подаването на съответната декларация и винаги преди публикуването на устава в Околийския съд. Изплаща се и 0,50% от капитала в полза на ΤΣΝ (Пенсионен фонд).

Околийски съд – седалище:

Два екземпляра от устава се депозират в Околийския съд за публикуване. Тази публикация представлява акт за учредяване – представяне на СД.

Търговска палата:

В рамките на два месеца от създаването на дружеството, то трябва да бъде регистрирано в съответната Търговска палата.

Командитното дружество (КД) е юридическо лице, което се препоръчва между две или повече лица, които имат за цел да търгуват под фирмено име. При командитното дружество един или повече партньори отговарят неограничено и солидарно за корпоративните задължения, точно както и съдружниците в събирателното дружество и се наричат съвместни партньори, докато един или повече партньори са с ограничена отговорност, тоест само до степента на техния принос и се наричат командитно дружество.

На командитния партньор е забранено, съгласно с Търговския закон, да извършва някакъв акт за управление, да работи по дело на дружество или да участва в неговите решения (член 25 от Търговския закон). Командитният партньор, който или се е появил в името на предприятието, или е управлявал негова дейност, носи неограничена и солидарна отговорност за плащанията и задълженията на Дружеството (член 28 от Търговския закон).

Съгласно съдебната практика (А.П. {Върховен Съд} 985/1983) обаче е единодушно се приема, че командитният партньор, чието име е включено в името на дружеството, въпреки че е отговорно като съдружник (съгласно раздел 28 E.N. {Гръцкия закон}), не се превръща в съдружник.

Форми на Командитно дружество:

Партньорите могат да се появят в устава и по този начин участието им в дружеството може да не бъде прехвърлено или възложено на другаде (обикновено командитно дружество) или капиталът им може да бъде разделен на капиталови дялове – акции, които могат свободно да се прехвърлят (като акции от командитно дружество).

Създаване на Командитно дружество:

Създаването на Командитно дружество се извършва, подобно на събирателното, чрез частен или нотариален документ (член 39 E.N.), който е подписан от всички партньори (събирателни и командитни) и се публикува в компетентния съд като такъв или обобщението му.

Източник: Уикипедия

Leave a comment

Свържете се с нас

Избери файлКачи файл

Бъдете в течение

Регистрирайте се, за да бъдете
информирани за всичко ново

7Polyglot Translations  © 2020. All rights reserved.
Designed by ArtAbout .